วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โครงการการศึกษานานาชาติโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีทอดผ้าป่า  ปีการศึกษา 2566 โดยนิมนต์พระมหาสนั่น  สันตจิตโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มารับผ้าป่า ณ หอประชุมจงรักษ์  ไกรนาม  ยอดเงินทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อนำไปสนับสนุนช่วยเหลือวัดและโรงเรียนในอุปถัมภ์ของพระมหาสนั่น  สันตจิตโต จํานวน 93,530 บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

 

For more pictures, please click here.