เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนเกรด 8 และเกรด 9 ได้ไปร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดป่าอารยวังสาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานตามโครงการจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นโอกาสที่ดียิ่งในการร่วมมือของชุมชน บ้าน โรงเรียน และวัด อันเป็นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของเยาวชนในทางที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่า และมีความหมายต่อสังคมโดยรวม

ทั้งนี้โครงการการศึกษานานาชาติขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

For more pictures, please click here.