Thai Teaching Vacancies

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัดโครงการการศึกษานานาชาติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Contact us

Tel: +66 (0)2 579 9606

Fax: +66 (0)2 579 9768

Email: satitkasetip@ku.ac.th

Visit Us

Building 4, Kasetsart University Laboratory School

50 Ngamwongwan Road, Chatuchak

Bangkok 10900, Thailand