นักเรียนเกรด 7-9 โครงการการศึกษานานาชาติ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่มีความมั่นคงในคุณธรรม สามารถควบคุมจิตใจตนเองด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
มีสัมมาคารวะ และมีวิจารณญาณด้วยเหตุผล ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม
มาเป็นผู้บรรยายและจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนตลอด 2 วัน

For more pictures, please click here.