เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นักเรียนเกรด 7 ได้ไปทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อเรียนรู้โบราณสถานและความสำคัญของสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยนักเรียนได้รับความรู้

และประสบการณ์ใหม่ ๆ ร่วมกันอย่างสนุกสนาน

 

For more pictures, please click here.