นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นผู้แทนของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประชาชนชาวไทย