Merit making hosted by IP

Merit making hosted by IP

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 โครงการการศึกษานานาชาติได้เป็นเจ้าภาพในโครงการทำบุญตักบาตร ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนฯ โดยได้ตักบาตรแด่พระสงฆ์จากวัดเสมียนนารี จำนวน 5 รูป ณ ถนนสายบุญ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเช้า และฟังธรรมร่วมกัน ณ...
Mental well-being training

Mental well-being training

นักเรียนเกรด 7-9 โครงการการศึกษานานาชาติ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่มีความมั่นคงในคุณธรรม สามารถควบคุมจิตใจตนเองด้วยศีล สมาธิ และปัญญา...