ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

ในวันหยุดเรียนดังกล่าว ขอให้เรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายและทบทวนบทเรียนในแต่ละวิชา